افتخارات

شرکت سرافراز خودرو سرآمد البرز
نمایندگی ایران خودرو سرافراز کد ۱۲۰۴

۱-کسب تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی در سال ۱۳۹۰بعنوان اولین و تنها نمایندگی مجاز خودروساز در کشور
۲- استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS در سال ۱۳۹۰
۳-استقرار استاندارد ایمنی و بهداشت ISO 18001:2007 در سال ۱۳۹۰
۴-استقرار استاندارد محیط زیست ISO 14001:2004 در سال ۱۳۹۰
۵- استقرار مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ۱۰۰۰۲:۲۰۰۴ ISOدر سال ۱۳۹۰
۶- استقرار مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ۲۰۱۰ :ISO/TS 10004 در سال ۱۳۹۰
۷-کسب رتبه دوم ارزیابی جامع ایران خودرو در سال۱۳۸۹
۸- کسب رتبه سوم فروش کشور در سال ۱۳۸۹
۹- نماینده برتر منابع انسانی در تورتعالی دفتر منطقه ای ایساکو در سال ۱۳۸۹
۱۰-نماینده برتر فروش و خدمات پس از فروش در تورتعالی دفتر منطقه ای ایساکو در سال ۱۳۸۹
۱۱- کسب گواهینامه تعهد به تعالی در سال ۱۳۸۸ بعنوان اولین نمایندگی مجاز خودروساز در کشور
۱۲-ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به  ISO 9001:2008در سال ۱۳۸۸ تا کنون
۱۳- استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 در سال ۱۳۸۴ تا کنون
۱۴- کسب گرید A در خدمات گارانتی در سال های ۱۳۸۸ تا کنون
۱۵-کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴