تعالی سازمانی

موفقیتها حاصل شده در مسیر تعالی
این نمایندگی در سال ۱۳۸۴ موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۰۰ ISO از شرکت TUV NORD گردیدو در سال ۱۳۸۸ نیز به عنوان اولین نمایندگی موفق به اخذ گواهینامه  ۹۰۰۱:۲۰۰ ISO شد. همچنین این نمایندگی در سالهای ۱۳۸۹و ۱۳۸۸ موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی از دبیرخانه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی و در سال ۱۳۹۰ نیز با استقرار ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO و ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ ISO موفق به دریافت گواهینامه IMS از شرکت TUV NORD گردید.
در راستای تقویت مدیریت ارتباط با مشتریان در سال ۱۳۹۰، نمایندگی اقدام به استقرار ۱۰۰۰۲:۲۰۰۴ ISO و ۱۰۰۰۴:۲۰۱۰ ISO نمود و موفق به دریافت گواهینامه آنها از شرکت TUVAUSTRIA گردید.
نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ ایران خودرو ، مطالعات اولیه خود در زمینه استقرار مدل تعالی را در سال آغاز نمود. اخذ گواهی نامه تعهد به تعالی در سال ۱۳۸۸ و تمدید آن در سال ۱۳۸۹بعنوان اولین و تنها نمایندگی در سطح کشور، اولین گام در پیمودن مسیر بی انتهای تعالی می باشد . حرکت بسوی درجات بالاتر  تعالی و شرکت در سطح تقدیرنامه از جمله اهداف اصلی ادامه مسیر تعالی در سال ۱۳۹۰ بود که به این مهم به عنوان اولین و تنها نمایندگی خودرو ساز در سطح کشور، دست یافتیم .
نشانه های مسیر تعالی
نمایندگی مجاز برتر ۱۲۰۴، مطالعات اولیه خود در زمینه استقرار مدل تعالی سازمانی را در سال ۱۳۸۸ با تشکیل کمیته راهبری تعالی و نیز ابلاغ مدیر عامل در جمع کلیه کارکنان، آغاز نمود. در همین راستا بستر سازی های لازم از جمله برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با تعالی در سطوح مختلف سازمان، برگزاری مسابقه تعالی و نیز  برگزاری مسابقه نقش کارکنان در تحقق اهداف صورت پذیرفت. در حال حاضر چهل درصد کارکنان این نمایندگی دوره های تخصصی مرتبط با تعالی را طی نموده و سایر کارکنان نیز با مفاهیم اولیه تعالی و اهداف نمایندگی آشنا می باشند.
در راستای حرکت به سوی تعالی، نمایندگی اقدام به تدوین استراتژی و BSC نمود. همچنین استقرار استانداردهای ذکر شده، طراحی و استقرار سیستم ارزیابی عملکرد و نظام پاداش و قدردانی کارکنان، و نیز رسیدن به اهداف و کسب نتایج کلیدی ذکر شده، از پیامدهای حرکت به سوی تعالی می باشد.