خط و مشی نمایندگی

شرکت سرافراز خودرو سرآمد البرز
نمایندگی ایران خودرو سرافراز کد ۱۲۰۴

خط مشـی سیستم مدیریت یکپارچه و مدیریت رضایت مشتریان اندیشه ما مبنی بردستیابی به سازمانی متعالی، تاثیرگذار و نمونه درارائه خدمات فروش و پس از فروش
محصولات شرکت ایران خودرو می باشد ، لذا جهت دستیابی به این امر ایجاب می کند که سیستم مدیریت
یکپارچه خود را براساس نیازمندیهای استانداردهای:
۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO,  ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS  ۹۰۰۱:۲۰۰۸   ISO
و سیستم مدیریت رضایت مشتریان را بر اساس نیازمندی های استانداردهای:
ISO 10002:2004   ISO/TS 10004 : ۲۰۱۰
طرح ریزی نمائیم وخط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می داریم:
۱- جلب رضایت مشتریان از طریق درک و برآورده سازی نیازها و انتظارات آنها
۲- رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و نارضایتی های مشتریان
۳- بهبود کیفیت از طریق توجه به ابعاد مختلف کیفیت خدمات
۴- تحویل به موقع خدمات
۵- توانمندسازی کارکنان
۶- استفاده بهینه از ظرفیتها، منابع و انرژی
۷- پیشگیری از آلودگی های محیط زیست
۸- پیشگیری از بروز مصدومیت ها و بیماری های شغلی
۹- تعهد به رعایت الزامات قانونی و مقررات مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست
اینجانب معتقدم که حمایت و اراده، همراه با پشتوانه اعتقادی، علمی وعملی مدیران، سرپرستان، مسئولین
ودرنهایت همکاری و همدلی کلیه کارکنان شایسته، سازمان را درنیل به اهداف فوق هدایت می نماید.
نماینده مدیریت براجرای دقیق سیستم مدیریت یکپارچه و سیستم مدیریت رضایت مشتریان نظارت داشته وچگونگی
عملکرد آن را گزارش نموده و اینجانب نیزکارایی و اثربخشی سیستم را با همکاری و مساعدت قائم مقام خود در
حضورمدیران ارشد سازمان، بازنگری نموده و برای بهبود مستمر فرآیندهای سازمان ، تدابیراصلاحی لازم را اتخاذ
و اجرا می نمائیم.

مدیــر عامـل نماینــدگی مجاز۱۲۰۴
علــی سرافــراز